Тим за медијацију

Живимо у времену честих манифестација вршњачког насиља, без обзира на то да ли се ради о физичком, вербалном, социјалном или сексуалном насиљу.

Насиље карактерише: несразмер моћи, намера повређивања другог, претња даљом агресијом и престрављеност жртве. Жртве насиља или настављају повучено да живе или се одлучују да насилнику узврате (често уз помоћ пријатеља или родитеља), што производи ново насиље.

У решавању сукоба у школи морају да учествују сви – и ученици, и наставници, и родитељи, и психолози, и педагози. Само тако ће школа бити препозната као школа која функционише на демократским принципима.

Вршњаци деце/ученика најбоље се разумеју међусобно и много верују једни другима. Зато је опредељење да се сачини школски тим за медијацију изузетно важно и за наставнике и за децу/ученике.

Када нам медијација може користити?

У следећим случајевима:

 • код свих страна у сукобу постоји потреба да се одржи или поврати добар међусобни однос,
 • све стране у сукобу имају интерес да реше проблем,
 • стране у сукобу осећају умор од даљњег сукобљавања,
 • код свих страна постоји добра воља да се сукоб реши.

Медијација није адекватна у случајевима када:

 • било која страна није вољна за посредовање,
 • нека од страна није у стању да узме учешће или није у стању да се држи договора,
 • није у интересу неке стране да постигне споразум,
 • постоји претња или страх од насиља,
 • сукоб захтева укључивање јавности.

Вршњачка медијација представља медијацију у којој сами ученици узимају улогу медијатора. У вршњачкој медијацији стране у сукобу нужно треба да развију одговорност за своје емоције и изборе и осећај за однос према себи и другима.

Од чланова тима за медијацију се очекује:

 • да имате позитиван и неформалан тон у процесу рада тима,
 • да водите рачуна о поштовању временских оквира процеса медијације,
 • да посматрате темпо процеса медијације,
 • да развијате код медијатора осећај за прави тренутак,
 • да охрабрујете и медијатора и стране у сукобу у проналажењу решења прихватљивог за све стране,
 • да подстичете асертивну комуникацију код страна у сукобу,
 • да помажете у превазилажењу разлика у виђењу, претпоставкама и очекивањима страна у сукобу,
 • да настојите да одржите равнотежу снага,
 • да обезбјеђујете чување тајности података из процеса медијације,
 • да ублажавате екстремне позиције,
 • да нудите позитивне сугестије,
 • да помажете у припреми плана рада тима,
 • да утврђујете приоритетна питања вршњачке медијације,
 • да радите према програму рада.

Основно начело медијације:

ЗАДОВОЉИМО ПОТРЕБЕ СВИХ СТРАНА!

 Програм рада Тима за медијацију за школску 2023/24. годину

Назив радионице

Циљеви радионице

Учесници у радионици

Временска динамика

Радионица 1 – ИДЕНТИТЕТ

упознати учеснике с појмом и аспектима идентитета

– упознати учеснике са слојевима идентитета, од којих су неки одређени рођењем, а други су резултат утицаја

различитих фактора и властитих одлука

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Новембар 2023.

(90 минута)

Радионица 2 – КОМУНИКАЦИЈА

– увести учеснике у комуникацију као интеракцију

– научити разликовати успешну од неуспешне

комуникације и анализирати факторе који доводе до успешног споразумевања међу људима

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Новембар 2023.

(90 минута)

Радионица 3 – КОНФЛИКТ

– упознати учеснике с појмом конфликта, узроцима, врстама и функцијама конфликата

– упознати се са значајем емоција у властитом приступу конфликту

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Децембар 2023.

(90 минута)

Радионица 4 – РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА

– упознати и вежбати процес, стилове и исходе

решавања конфликата

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Фебруар 2024.

(90 минута)

Радионица 5 – ПРЕГОВАРАЊЕ

– разумети процес преговарања и исходе преговора

– побољшати своју преговарачку комуникацију

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Март 2024.

(90 минута)

Радионица 6 – МЕДИЈАЦИЈА

– оспособити ученике за улогу медијатора

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Април 2024.

(90 минута)

Радионица 7 – СТРАТЕГИЈЕ ИЗГРАДЊЕ МИРА УНУТАР ГРУПЕ

– вежбати коришћење стратегија изградње мира унутар групе – ненасилно решавање конфликата, превенцију

насиља и образовање за мир

Вршњачки тим медијатора

Наставници

Мај 2024.

(90 минута)

 Вршњачки тим медијатора:

VIII – 1   Лука Јеремић, Николина Јовичић

VII – 2  Кристина Остојић, Александра Милошевић

VII – 1   Јулија Бошковић, Жељко Живић

VI – 2   Ђурђа Николић, Дарко Лазић

VI – 1   Теодора Крстић, Наташа Ђорђевић

V – 2   Милица Ракић, Анђела Перић

V – 1   Емилија Лаптошевић, Елена Живић

Scroll to Top