Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода школске 2020/21. године

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:  У току шк.2020/21.год. у продужени боравак уписано је 15  ученика првог и другог разреда. Од тога  је 6 ученика првог и  9 ученика другог разреда. При изради домаћих задатака самостално је 7 ученика, делимично самостално 4 ученика, уз већу помоћ учитељице 4 ученика, а 1 ученик првог разреда и ако је уписан није похађао продужени боравак. Код већине ученика остварен је високи степен социјализације. Ученици бирају слободне активности у складу са интересима. Већина ученика поштује правила игре и потребе других.. ПРВИ РАЗРЕД: У матичној школи броји 22 ученика . Код српског језика почетно читање и писање самостално је усвојило  12 ученика ,а уз мању помоћ 4 ученика, уз већу помоћ 6 ученика.  Математика: потпуно и самостално ради 14 ученика а уз већу помоћ 3 ученика.СОН потпуно и самостално је 17 ученика,делимично самостално је 3 ученика а уз већу помоћ 2 ученика. Физичко и здравствено васпитање: самостално је 20 ученика, а два ученика уз већу помоћ. Музичка култура : самостално је 15 ученика, уз мању помоћ 3 ученика,уз већу помоћ 4 ученика.Код ликовне културе самостално је 20 ученика , уз мању помоћ 2 ученика. Код верске наставе  истиче се 16 ученика а један је добар,  код грађанског васпитања један ученик је добар а 4 се истичу . Код дигиталног света самостално је 17 ученика, уз мању помоћ 4 ученика  а уз већу помоћ 2 ученика. У Горњој школи у Добром Долу први разред похађа 6 ученика и то 2 девојчице и 4 дечака. Сви владају основном техником читања и писања ћириличног текста. Знају да сабирају и одузимају са прелазом преко десетице и да решавају текстуалне задатке са једном непознатом. Савладали су и вештине. Сви имају примерно владање.

ОД II-IV РАЗРЕДА : Има 83 ученика и сви имају позитиван успех  и примерно владање.

ОД V-VIII РАЗРЕДА : Од 110 ученика позитиван успех има 73 ученика или 66,36%, а негативних је 37 ученика или 33,63%. Са једном негативном је 20 ученика, са две десет ученика, са три 4 ученика , један ученик има четири негативне а два по 6 негативних. По предметима : немачки језик 5, енглески језик 5,ликовна култура 13, музичка култура 2, историја 7, физика 5, математика 11, биологија 2, хемија 3, техника и технологија 3 и информатика и рачунарство 4, док је из истог предмета један ученик неоцењен.

ВЛАДАЊЕ: Од 221 ученика од првог до осмог  разреда 220 има примерно владање, а 1 врло добро владање.

Scroll to Top